Vertaling Réveiller

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

réveiller (quelqu’un) : (iemand) wakker maken, wekkenconjugaison

se réveiller : wakker wordenconjugaison

Still having difficulties with Réveiller (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Réveiller? Share it with us!