Le subjonctif passé

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le subjonctif passé

De verleden tijd van de aanvoegende wijs wordt gebruikt voor handelingen die plaatsvinden voor de handeling in de hoofdzin. Dit verschilt van de tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs, die tegenwoordige of opeenvolgende handelingen beschrijft.
Je doute qu’ils aient réussi leur examen I doubt they passed their exam (the past subjunctive qu’ils aient réussi happened before je doute).
Je doute qu’ils réussissent leur examen Ik betwijfel of ze hun examen zullen halen (de tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs qu’ils réussissent gebeurt na je doute).

De verleden tijd van de aanvoegende wijs wordt gevormd met de tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs van het hulpwerkwoord avoir conjugaison of être conjugaison + het voltooid deelwoord van het werkwoord.
appeler que j’aie appelé dat ik had gebeld
comprendre que tu aies compris dat je had begrepen
avoir que nous ayons eu dat we hadden gehad
partir qu’ils soient partis dat ze waren vertrokken

Ter herinnering:
We gebruiken de aanvoegende wijs (in tegenwoordige of verleden tijd) voor het uitdrukken van emoties (angst, vreugde et cetera), twijfel, verplichting of noodzaak, en na bepaalde constructies (bien que, hoewel; à moins que, tenzij; quoique, hoewel/zelfs als; pour que, opdat et cetera).
Muriel a peur que son chien ait mangé du poison. Muriel is bang dat haar hond de vis heeft opgegeten.
Je vais en parler à Muriel et Marcel immédiatement à moins qu’ils ne soient déjà partis. Ik ga er meteen met Muriel en Marcel over praten, tenzij ze al vertrokken zijn.Still having difficulties with Le subjonctif passé (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le subjonctif passé? Share it with us!